Menu Close

Socialiniai partneriai

Alytaus lopšelis-darželis ,,Girinukas“ plėtoja ryšius su įvairiomis įstaigomis, organizacijomis, vykdo tarpinstitucinį bendradarbiavimą: pasirašytos ir atnaujintos sutartys, organizuota bendra veikla su socialiniais partneriais.

Keistasi informacija ir įgyta patirtimi su respublikine ikimokyklinių įstaigų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“.

Vertinant vaiko brandumą mokyklai, aktyviai bendradarbiauta su Alytaus miesto pedagogine ir psichologine tarnyba.

Siekiant ugdymo tęstinumo, organizuotos edukacinės išvykos į Alytaus Senamiesčio pradinę mokyklą, Antano Jonyno memorialinį muziejų, Alytaus miesto teatrą, Alytaus kraštotyros muziejų.

Organizuoti bendri renginiai su šiomis įstaigomis:  skaitytas pranešimas Alytaus miesto pedagogų metodinėje dienoje „Visiems kartu sportuoti smagu“, pranešimas Respublikinėje eTwinning konferencijoje „Koks projektas gali būti sėkmingas“, skaitytas pranešimas Alytaus PPT „Į mokinį orientuotas ugdymas įtraukties kontekste“,  pranešimas Respublikinėje ikimokyklinio muzikinio ugdymo konferencijoje Varėnos lopšelyje-darželyje  „Žilvitis“, „Muzikinės improvizacijos su skarelėmis“. Pasidalinta gerąja patirtimi su Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ vadovais.

Bendradarbiavimas  su socialiniais partneriais rengiant ir įgyvendinant bendrus renginius: su Šv. Kazimiero bažnyčia tradiciškai puošiant eglutę, su Alytaus Senamiesčio pradine mokykla, pravedant diskusijas apie vaikų adaptaciją mokykloje, su Vilkaviškio lopšeliu-darželiu „Eglutė“ dėl ugdymo kokybės gerinimo. 

Besiplečiantys ryšiai su socialiniais partneriais padėjo pedagogams skleisti gerąją patirtį, supažindinti miesto bendruomenę su lopšelyje-darželyje vykdoma veikla.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lazdijų lopšeliu-darželiu „Vyturėlis“ ir Vilniaus lopšeliu-darželiu „Jurginėlis“.

 

 

 

Skip to content