Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

ATRANKA LOGOPEDĖS PAREIGOMS UŽIMTI

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ (adresas Daugų g. 8, LT-62172, Alytus, įmonės kodas 1191055484) skelbia atranką laisvai logopedo pareigybei užimti.

Pareigybės paskirtis: teikti kokybišką logopedinę pagalbą ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

 

Darbo krūvis –  0,75 etato (20,25 val. per savaitę)

Darbo sutarties rūšis – neterminuota su trijų mėnesių bandomuoju laikotarpiu.

Pareigybės lygis – A2

Darbo užmokesčio pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017-01-17 įstatymo Nr. XIII-198   5 priedo IV skyriumi atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  • turėti logopedo profesinę kvalifikaciją;
  • Turi gebėti: įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius; išmanyti vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant šių vaikų kalbos sutrikimus; bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su pedagogais, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo planus, specialiąsias programas ir išsilavinimo standartus, būti įgijus kompetenciją, numatytą mokytojų kompiuterinio raštingumo programose.

Pretendentų  atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Privalumai:  pedagoginio darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, įgyta kvalifikacinė kategorija, projektinio darbo patirtis.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku (Daugų g. 8, LT-62172, Alytus) arba elektroniniu paštu ld@girinukas.alytus.lm.lt   su nuoroda „dėl laisvos logopedo darbo vietos“. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Telefonas pasiteirauti (8-315) 76 560. Atrankos pokalbis vyks 2019 m. vasario 8 d. 9.00 val.  Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui kabinete.