Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Projektai

NAUJI MAŽŲJŲ IŠŠŪKIAI

„Gyventi galima galvojant, kad stebuklų nėra, arba galvoti, kad viskas yra stebuklas.

                                                                                                         (A. Einšteinas)

 

              Patys mažiausi lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdytiniai drąsiai pasitinka rugsėjo iššūkius. „Žemuogiukai“, „Zuikučiai“, „Skruzdėliukai“ ir „Bitutės“ įsijungia į ilgalaikės programos „Žaidimai moko“ „ Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas“ veiklas. Programa skirta lavinti ankstyvojo amžiaus vaikų kompetencijas, įtraukiant juos į aktyvias žaidybines, patyrimines veiklas, skatinančias mąstymą ir kalbą per konkrečią patirtį.

             Mūsų laukia daug įdomių įspūdžių, patyrimų ir atradimų.

 

Auklėtoja Aira Skripkiūnienė

eTwinning projektas „Žaidžiu, kuriu, pasaulį atrandu“

Žaidimas – kūrybinis procesas, sąlygojamas laisvos, savanoriškos vaiko veiklos. Jis iškyla kaip laisva erdvė, kurioje atsiskleidžia nevaržoma, spontaniška vaiko prigimtis, mąstymas, vaizduotė.  Žaisdamas vaikas įgyja gyvenimiškos patirties, išreiškia tai, ką matė, patyrė ir jautė. Vaikas lyg veidrodis, atspindintis suaugusiųjų pasaulį. Žaidimas vaikui nėra darbas, o visiškai naujo ir dažnai paslaptingo pasaulio pažinimo būdas, nes vaikui nėra ribos tarp žaidimo ir kūrybos. Plačiau

eTwinning projektas „Šypsokis, Žeme! Smile, Eartch!“

 

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Danguolė Valackienė su „Žvirbliukų“ grupės vaikučiais prisijungė prie tarptautinio eTwining projekto „Šypsokis, Žeme! Smile, Eartch!”. Projekto trukmė: nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. balandžio mėn. Tikslas – skatinti vaikus domėtis ekologija ir aplinkosauga, mokyti saikingo vartojimo ir atliekų rūšiavimo įgūdžių. Mes manome, kad šiuo laikmečiu tai yra ypatingai aktuali tema. Todėl su dideliu entuziazmu ėmėme dalyvauti projekto veiklose, gvildenome klausimus, susijusius su ekologija, gamtos tarša, aiškinomės, kaip vaikai gali prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

2020 m. lapkričio mėnesį prisijungėme prie Europos atliekų mažinimo savaitės ir organizavome įstaigoje edukacinę valandėlę-viktoriną „Rūšiuoju – padedu Žemei ir sau”. Pakartojome, kaip rūšiuoti atliekas, iš jų kūrėme daiktus, kuriuos vėl galima bus panaudoti kasdieniniame gyvenime.

Dalyvavimas projekte skatina tobulėti, išbandyti naujus IKT įrankius. Story jumper įrankio pagalba kūrėme bendrą elektroninę knygą „Before and After“ („Prieš ir Po“), kurioje talpinome iš atliekų naujai pagamintus daiktus. Gautas žinias puikiai įtvirtinome bendroje Kahoot viktorinoje „Kur ką rūšiuojame? What Goes Where?“.

 

                                                           Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Danguolė Valackienė

 

Nuoroda į projektą  https://live.etwinning.net/projects/project/225909

TOLERANCIJOS DIENA eTwinning PLATFORMOJE

Tolerancija, pakanta – sociologinis terminas, reiškiantis pakantumą kitokiai pasaulėžiūrai, gyvenimo būdui, elgesiui ir papročiams. Tolerancija nėra tolygi abejingumui. 1995 m. UNESCO paskelbė lapkričio 16-ąją tarptautine tolerancijos diena.

Plačiau

eTwinning projektas „Žaiskime kartu! Mes visi laimėsime. Let`s play together. We all win!”

 

Irena Giedrienė – Alytaus lopšelio-darželio vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Daiva Turčinavičienė – Alytaus lopšelio-darželio ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė.

 

Projektas skirtas 3- 12 metų mokiniams.

Projekto tikslas: turtinti vaikų judriai veiklai palankią aplinką, tenkinančią jų prigimtinį aktyvaus judėjimo poreikį. Išmanyti ir vertinti tradicinius žaidimus ir sportą kaip mūsų visuomenės kultūrinę apraišką, dalintis ir keistis jais su kitų šalių mokiniais. Skatinti vertybes per fizinę sveikatą ir sportą.

Jau geriau vienas žmogus parodo kaip sportuoti, nei penkiasdešimt pasakotų apie tai. (Knute`as Rocke`s- amerikietiškojo futbolo žaidėjas).

Alytaus lopšelio-darželio pedagogė, Daiva Turčinavičienė, kartu su mokytoja iš Ispanijos, Ana Ferrando Lioris, sukūrė eTwinning erdvėje projektą apie sportą. Mūsų įstaigoje sporto dvasia plevena labai plačiai, tad prie projekto prisijungė įstaigos direktorė Rasa Naujalienė, pavaduotoja ugdymui Daiva Markovienė bei 6 pedagogių komanda. Mūsų partneriais tapo mokytojai, kartu su savo mokiniais iš Ispanijos, Italijos, Čekijos, Prancūzijos, Albanijos, Graikijos ir kitų Lietuvos mokyklų.

 

Projekto veiklos:

 Projekto eigoje išbandėme daugelį sporto  šakų: krepšinį, plaukimą, mažąjį golfą, bėgimą. Iš savo partnerių išmokome įdomių sportinių žaidimų, bei mokėme juos žaisti mūsų mėgiamus žaidimus.

Kartu su partneriais iš kitų šalių dalyvavome bendrose veiklose: kiekviena komanda sukūrė  savo olimpinį talismaną, kuriuos apjungus į vieną, buvo sukurtas projekto logotipas. Siuntėme Kalėdinius sveikinimus į kitas šalis, džiaugėmės sulaukę kalėdinių linkėjimų iš Graikijos, Ispanijos. Bendrai organizavome tarptautinius renginius „Bėgimas už taiką“, „Aš bėgu“. Pasidalijome informacija apie žymias savo šalių sportininkes, dalijomės sveiko maisto receptais. Sukūrėme apdovanojimų diplomą ir medalius, kuriuos galės naudoti visi partneriai savo mokiniams apdovanoti.  Internetinių susitikimų metu ugdytiniai vieni kitiems pristatė savo sportines skanduotes, pedagogai aptarė projekto eigą, jo metu vykstančias veiklas.

Dalyvavimas projektuose skatina tobulėti, išbandyti naujus IKT įrankius. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Giedrienė džiaugiasi atradusi įrankį elektroninės knygos kūrimui Book Creator. Šio įrankio  pagalba sukūrė knygelę apie tai, kaip “Žvirbliukų” grupės ugdytiniams kartu su šeimos nariais  sekėsi projektą tęsti namuose karantino laikotarpiu. Kiti naudoti IKT įrankiai: photocillage.com,  pixiz.com, storyjumper.com, wordwall.net, read.bookcreator.com, google klausimynas, mentimeter.com.

Pedagogai džiaugiasi ir dėkoja mokinių tėveliams, kurie padėjo tęsti projektą karantino metu.

Tikime, kad kiekvienas partneris šiame projekte pasiekė tikslą: pristatė save, mokinius, savo mokyklą, šalį, susipažino su puikiais mokytojais iš kitų šalių, išmoko žaisti naujų žaidimų, įdomių sportinių veiklų pasiūlė savo partneriams. Patobulino IKT įrankius. Mokantis ir žaidžiant kartu pasiekėme puikių rezultatų.

Nuoroda į projektą. https://live.etwinning.net/projects/project/203223

 

 

 

BAIGTAS ĮGYVENDINTI ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ UGDYMO APLINKOS MODERNIZAVIMO PROJEKTAS

2018 m. kovo 5 d. VĮ Centrinė projektų valdymo agentūra su Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašė paramos sutartį, kuria projektui skiriamas finansavimas pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Projektą įgyvendino du partneriai: Alytaus miesto savivaldybės administracija (projekto vykdytojas) ir Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ (projekto partneris).

Projekto tikslas – pagerinti Alytaus  lopšelio-darželio  „Girinukas“ teikiamų paslaugų kokybę, modernizuojant ugdymo patalpas ir įsigyjant vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją skatinančias priemones.

Projekto tikslinės grupės – (ikimokyklinio amžiaus vaikų, lopšelio-darželio personalo) poreikiai yra susiję su kokybiškų  paslaugų gavimu/teikimu, šiuolaikinės  ugdymo aplinkos ir erdvių, skatinančių kūrybiškumą, kūrimu.  Siekiant patenkinti tikslinės grupės poreikius buvo atlikti patalpų (3 grupių) atnaujinimo darbai ir įsigytos modernios ugdymo priemonės: įrengtos dviejų lygių žaidimų, slėpynių erdvės, įsigyti nauji baldai, kompiuterinė, virtuvinė įranga.

Bendras projekto biudžetas 181 986,00 Eur. 85 % sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, likusi dalis – Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektas „Žaidimai moko“ tęsiasi

Jau trečius mokslo metus priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rima Šalaševičienė su ugdytiniais dalyvauja Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos organizuojamame Respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame projekte. „Žaidimai moko“. Projekto trukmė – einamųjų mokslo metų spalio 1 d. – gegužės 1 d. Projekto aktualumas – nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam rašymo ir/ar skaitymo mokymui(si) mokykloje. Esant orientavimosi erdvėje bei regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant kūno judėjimo kryptį (pirmyn, atgal ir kt.) ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu (stalo kairėje ir pan.) ir pan. Projekto uždaviniai: plėsti erdvės sąvokas; lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką; gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą; skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rima Šalaševičienė

Projektas „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ dalyvauja Alytaus miesto visuomenės sveikatos biuro projekte „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“. Šio projekto tikslas – didinti vaikų fizinį aktyvumą ir formuoti pozityvų požiūrį į sveiką mitybą.

Fizinio aktyvumo užsiėmimuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai yra mokomi pasirinkti tinkamą fizinį krūvį, taisyklingai atlikti pratimus bei juos pritaikyti savo kasdieninėje veikloje. Ypač vaikai džiaugiasi veiklomis, kuriose gaminamas sveikas maistas: vaisių ir sėklų kokteiliai, daržovių salotos, vaisiniai ledai ir kt. Jie dalyvauja gaminimo procese, o vėliau skanauja ir ragauja. Visuose užsiėmimuose dalyvaujantys vaikai ir pedagogai džiaugiasi naujai besiformuojančiomis sveikatai palankesnėmis gyvensenos nuostatomis.

Administracija

ERASMUS+ KA2 Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projektas

“Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (angl. “Tradition and Innovation @Kindergarten”) (TIK)

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (angl. “ Tradition and Innovation @Kindergarten ”) (TIK). Projektą koordinuoja Pixel Asociacija (Italija).

Projekto “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” tikslas suteikti pagerinti vaikų, kurie lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ir auklėtojų pagrindines ir horizontaliąsias kompetencijas per tradicinių pasakų sekimą ir palyginimą bei stiprinti ikimokyklinio ugdymo ir vaikų šeimų bendradarbiavimą vaiko ugdymo procese.

Projekto laikotarpis: 2017 11 01 – 2019 10 31

Projektu siekiama:

Paveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindinius ir universaliuosius gebėjimus lyginant tradicines pasakas tarptautiniu aspektu ir taikant inovatyvius audiovizualinius metodus ir įrankius.

Taikyti daugiadalykį ir holistinį požiūrį į priešmokyklinį ugdymą paremtą inovatyvia mokomąja medžiaga siekiant vystyti vaiko kognityvinius ir ikikognityvinius socialinius įgūdžius.

Stiprinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų šeimų gebėjimus kurti bendradarbiavimo modelius.

Projekto planuojami rezultatai:

Mokomasis vadovas ikimokyklinio ugdymo pedagogams skirtas vystyti įgūdžius reikalingus mokinių kognityvinių ir ikikognityvinių įgūdžių plėtojimui ankstyvojo ugdymo etape sėkmingai bendradarbiaujant su mokinių šeimomis.

Mokomasis vadovas skirtas atkreipti ikimokyklinio amžiaus vaikų šeimų ir globėjų dėmesį į ikimokyklinio ugdymo svarbą vystant kognityvinius ir ikikognityvinius įgūdžius, būtinus pereinant į privalomojo ugdymo įstaigas.

Didaktikos priemonių rinkinys darželiams suteikiantis ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir mokinių šeimoms inovatyvius, medijomis grįstus įrankius darbui su vaikais skatinančius juos savarankiškai mokytis, interpretuoti ir apibūdinti tradicines pasakas bei susipažinti su kultūrine įvairove.

 

Daugiau apie projektą ir prieiga prie projekto rezultatų: https://tik.pixel-online.org

Projekto lankstukas lietuvių kalba: https://tik.pixel-online.org/brochure.php

Alytaus lopšelyje-darželyje „Girinukas“ startuoja „eTwinning“ projektas „Aš – Žemės dalelė“

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ auklėtojos Irena Giedrienė ir Daiva Turčinavičienė  dalyvauja tarptautiniuose „eTwinning“ projektuose. Pedagogių,  tarptautinių projektų patirtis prasidėjo,  įsitraukiant į kitų įstaigų sukurtus projektus. 2017 m. Irena ir Daiva sukūrė „eTwinning“ projektą „Sportas sveika – sportas nuotaika gera“, kuriam buvo suteiktas  Nacionalinis kokybės ženklelis. Lydėjusi sėkmė  paskatino sukurti dar vieną projektą „Aš – Žemės dalelė“, kurio tikslas atskleisti vaikams gamtos svarbą ir reikšmę žmonių gyvenimui, siekiant išsaugoti natūralią, švarią ir gražią aplinką. Šiuo projektu siekiama, kad vaikas galėtų sužinoti, patirti, atrasti, analizuoti, kurti, būtų aktyvus dalyvis, o ne pasyvus stebėtojas. Svarbu, kad vaikas aplinką pažintų visais pojūčiais. Žinios ir įgūdžiai, kuriuos vaikai gaus vykdomo projekto metu, taps geru pagrindu atsirandantiems ir jau turimiems vaikų įgūdžiams.

Projektas  ,, Aš-Žemės dalelė”  startuoja  nuo 2019 m. vasario mėnesio.

Dalyvavimas „eTwinning” projektuose skatina bendrauti, bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi su Lietuvos bei Europos švietimo įstaigomis, išbandyti įvairius  IKT įrankius. Kiekvienas projektas suteikia bendradarbiavimo, organizavimo patirties, įkvepia naujiems projektams, įtraukia tėvus į projektinę veiklą.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Daiva Turčinavičienė

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Irena Giedrienė