Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS –
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS
SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS
LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

2020 m. lapkričio 11 d. Nr. V-2592

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2543
„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“:
1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1
ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu
Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų
situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d.
nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.1.5.2.6, 2.2.9.1 ir 2.2.9.6 papunkčiais bei
atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, nusprendžiu:“.
2. Pakeičiu 1.1.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.1.8. esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų,
kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O
jei vykdoma, tarp vaikų turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.“
3. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.2. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvėtų nosį ir
burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios
priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti
vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jiems esant
ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo
sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems
asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.“
4. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Įpareigoti visus vyresnius nei 6 metų asmenis ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvėti
kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje. Taip pat neįgalumą turintiems
asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti
asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį), kitais Nutarime
nustatytais atvejais.“

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga