Menu Close

Specialistų paslaugos

 

TEIKIAMOS PASLAUGOS                      

LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos, motorikos ar bendravimo sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ugdytiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams.

 LOGOPEDĖ   JOLANTA ŠIMANSKIENĖ  
I-III 7.00 – 13.00
II – IV – V 7.00 – 18.50
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30
Kontaktinis telefonas (8 315) 76560

 

 LOGOPEDĖ   JANINA SMALSTIENĖ
 

 I

II -III 

IV

 8.00 – 11.00

7.30 –  17.30

7.30 – 14.00

Pietų pertrauka  12.00 – 12.30
Kontaktinis telefonas     (8 315) 76560 

                                          

MASAŽUOTOJAS atlieka vaikams gydytojo paskirtą masažą, derina masažą su kitomis gydomosiomis procedūromis. Supažindina tėvus su masažo atlikimo procedūromis.

MASAŽUOTOJA 
RASA    JERUŠEVIČIENĖ

 I-V                                                                                                                 7.00 -12.44 

KINEZITERAPEUTO PADĖJĖJAS atlieka vaikams gydomosios mankštos užsiėmimus pagal gydytojo rekomendaciją ir teikia informaciją tėvams apie mankštų tęstinumą namuose.

KINEZITERAPEUTO PADĖJĖJA  RASA JERUŠEVIČIENĖ  
 I-V    14.30-16.24
 Kontaktinis telefonas  (8 315) 76560   

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJAS formuoja plaukimo įgūdžius, gerina fizinio pasirengimo lygį, derina plaukimą su kitomis gydomosiomis procedūromis. Organizuoja ir vykdo sportinį ugdymą baseine ir salėje įvairaus amžiaus tarpsnio vaikams.

 

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJA DAIVA RUSTEIKIENĖ  
 I -III  7.30 -16.12
 II -IV  7.30 -16.42 
  V 7.30 -15.12        
 Pietų pertrauka 12.00-12.30
Kontaktinis telefonas  (8 315) 76560 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, papildoma veikla  individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais, šventės, vakaronės.

Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis,  muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus,  lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla.

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA
 RIMA VAICKELIONYTĖ-ZENEVIČIENĖ  
I – II             7.42 – 14.30  
III  7.42 – 14.00 15.00 -17.30
IV 7.42 – 14.00  
 V   7.42 – 12.00  
 Kontaktinis telefonas (8 315) 76560     

 

MOKYTOJO PADĖJĖJAS (SUP) talkina mokytojams grupėje darbe su ypatingais vaikais, kad vaikų ugdymosi procesas grupėje būtų sklandus. Mokytojo padėjėjas padeda orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, renginių ir išvykų metu; apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti (paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant).

MOKYTOJŲ PADĖJĖJOS      
I -II- III -IV-V 8.00 -1400     
I-II – III – IV – V 7.45 -17.15 pietų pertrauka 12.30-14.00  
I -II- III- IV- V
8.00 – 17.00
pietų pertrauka 13.00-14.00  

    SOCIALINIS PEDAGOGAS siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti. Identifikuoti vaiko individualias galimybes ir reikmes, apsaugoti jį nuo grėsmę keliančių veiksnių. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, grupių auklėtojomis, kitais specialistais, tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.                               

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ AURELIJA TAMULIONĖ  
II 17.00 – 18.00  
III 16.30 – 17.30  
V 7.30 – 15.00  
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30  
Kontaktinis telefonas (8 315) 76560  

    PSICHOLOGO ASISTENTO pagalbos tikslas – stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą. Padėti vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. 

PSICHOLOGO ASISTENTAS     BIRUTĖ RINKEVIČIENĖ

Kontaktinis telefonas                            (8 315) 76560    

 

 

                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content