Menu Close

Specialistų paslaugos

 

TEIKIAMOS PASLAUGOS                      

LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos, motorikos ar bendravimo sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.

 LOGOPEDĖ   JOLANTA ŠIMANSKIENĖ  
I-V  7.40 – 14.58
Pietų pertrauka 12.04 – 12.34
Kontaktinis telefonas (8 315) 76560  

                                         

 LOGOPEDĖ   AUŠRA BRAZIONIENĖ  
 I -V    7.15 –  14.33  
Pietų pertrauka  12.00 – 12.30
Kontaktinis telefonas     (8 315) 76560 

                                               

MASAŽUOTOJAS atlieka vaikams gydytojo paskirtą masažą, derina masažą su kitomis gydomosiomis procedūromis. Supažindina tėvus su masažo atlikimo procedūromis.

KINEZITERAPEUTO PADĖJĖJAS atlieka vaikams gydomosios mankštos užsiėmimus pagal gydytojo rekomendaciją ir teikia informaciją tėvams apie mankštų tęstinumą namuose.

MASAŽUOTOJA/KINEZITERAPEUTO PADĖJĖJA  RASA JERUŠEVIČIENĖ  
 I-V   7.00 -12.44
  I-V    14.30-16.24    
 Kontaktinis telefonas  (8 315) 76560   

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJAS formuoja plaukimo įgūdžius, gerina fizinio pasirengimo lygį, derina plaukimą su kitomis gydomosiomis procedūromis. Organizuoja ir vykdo sportinį ugdymą baseine ir salėje įvairaus amžiaus tarpsnio vaikams.

 

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJA DAIVA RUSTEIKIENĖ  
 I -III  7.30 -1400  
 II -IV  7.30 -17.00  
  V 7.30 -14.00         
 Pietų pertrauka 12.00-12.30
Kontaktinis telefonas  (8 315) 76560 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, papildoma veikla  individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais, šventės, vakaronės.

Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis,  muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus,  lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla.

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA  RIMA VAICKELIONYTĖ-ZENEVIČIENĖ    
I – II             7.42 – 13.30  
III  7.42 – 12.00 15.00 -17.30
IV 7.42 – 13.00  
 V   7.42 – 12.00  
 Kontaktinis telefonas (8 315) 76560     

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS SPECIALISTAS – asmuo, atsakingas už sveiką mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą. Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas atsakingas už perspektyviųjų valgiaraščių ir kasdienių valgiaraščių sudarymą, savikontrolės sistemos vidinio audito vykdymą ir priežiūrą, geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms įgyvendinimą, reikalingų maisto produktų vaikų maisto gamybai užsakymą, maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą,  įstaigos dalyvavimo programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ vykdymą, privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų organizavimą, darbuotojų asmens medicinos knygelių ir sveikatos žinių pažymėjimų saugojimą, vaikų lankomumo ir maitinimų skaičiaus apskaitos tvarkymą, lopšelio-darželio aplinkos sanitarinės būklės, švaros tikrinimą, sanitarinio režimo priežiūros vykdymą ir vertinimą, dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos organizavimą esant būtinumui.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS SPECIALISTĖ
REDA BALIONIENĖ

   
I – II-III-IV  8.00 -9.00   12.30 – 17.30
 8.00-10.00 12.30-17.30 
 Pietų pertrauka  12.00-12.30  
Kontaktinis telefonas  (8 315) 76560   

HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS (BASEINO) – asmuo, atsakingas už vaikų sveikatą, jų apsaugą, patalpų ir baseino paruošimą plaukimo užsiėmimams, higienos normų ir taisyklių vykdymą, dienos režimą, sveikatos ir higieninį ugdymą.

 Sveikatos priežiūros specialistas atsakingas už vidaus tvarkos taisyklių vykdymą, vaikų sveikatos ir gyvybės apsaugą, vaikų sveikatos rūpinimąsi, pirmosios medicininės pagalbos teikimą; švaros, tvarkos, sanitarinės būklės baseino patalpose tikrinimą; vaikų parengimą plaukimo užsiėmimams, pasiruošimo pratimų atlikimui; grūdinimo procedūrų pravedimą, ruošiant vaikus plaukimo užsiėmimui; padėjimą plaukimo instruktorei organizuoti vaikų užsiėmimus.

 

HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS (BASEINO) REDA BALIONIENĖ      
 I-III-IV  7.00 – 8.00    9.00-12.00   
 II – IV    7.00 – 8.00  9.00 – 12.00   15.00-16.15
 V   7.00 – 8.00 10.00 – 12.00  
Pietų pertrauka  12.00-12.30    
Kontaktinis telefonas (8 315) 76560      

                                      

Mokytojo padėjėjas (SUP) talkina mokytojams grupėje darbe su ypatingais vaikais, kad vaikų ugdymosi procesas grupėje būtų sklandus. Mokytojo padėjėjas padeda orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, renginių ir išvykų metu; apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti (paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant).

MOKYTOJŲ PADĖJĖJOS    
 I -II- III -IV-V 8.00 -1400   15.00-17.00
 Pietų pertrauka 14.00-15.00  
Kontaktinis telefonas  (8 315) 76560   

           

                                        

                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content