Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Švietimo pagalba vaikams, ypač turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, dėmesys mokyklų nelankantiems mokiniams, jų nederamo elgesio ir kitokių problemų sprendimas, galimų konfliktų prevencija ir krizių valdymas – tokia plataus spektro veikla yra sutelkta ir patikėta mokyklų Vaiko gerovės komisijoms. Švietimo ir mokslo ministras 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 patvirtino Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą. Kartu buvo panaikintos kelios darbo grupės ir komisijos, atsakingos už siauras, tarpusavyje susijusias veiklas, pavyzdžiui, prevencinį darbą mokykloje, krizių valdymą, specialųjį ugdymą.

Mokyklų vaiko gerovės komisijų paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui aplinką, pritaikyti švietimo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kt. Komisijos kompetencija – nagrinėti nesėkmingo mokymosi, mokinių nenoro ar baimės eiti į mokyklą priežastis ir imtis konkrečių veiksmų, kurie padėtų išspręsti šias problemas. Jų pareiga – analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus ir padėti mokytojams. Komisijų nariai taip pat spręs įvairias mokytojų ir vaikų santykių problemas, patars tėvams. Ištikus netikėtam ar pavojingam įvykiui mokyklose, komisijų nariai organizuos krizių valdymo priemones, apie tai teiks informaciją mokyklų bendruomenėms, atitinkamoms tarnyboms ir visuomenei. Mokyklų vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas įsigaliojo nuo jo paskelbimo dienos „Valstybės žiniose“ (2011 m. balandžio 13 d.), o specialiojo ugdymo komisijų funkcijas jos vykdo nuo 2011 m. liepos 1 d.

 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Daiva Markovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Loreta Savickienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.

Nariai:

  • Jolanta Šimanskienė – logopedė;
  • Daiva Rusteikienė – neformaliojo ugdymo pedagogė;
  • Vilma Sinkevičienė – sveikatos priežiūros specialistė;
  • Zita Gregerienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Gauta parama – paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas paramos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatytais tikslais ir būdais, įskaitant ir tuos atvejus, kai paramos dalykai perduodami anonimiškai ar kitu būdu, kai negalima nustatyti konkretaus paramos tiekėjo.

Gautos paramos skirstymo komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Daiva Markovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

  • Birutė Slavgorodskaja, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
  • Alytė Kurauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
  • Nanga Petraškienė, raštinės administratorė;
  • Vilma Sinkevičienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė.

 

 

DARBO TARYBA

Darbo tarybos komisijos sudėtis:

Pirmininkė –  Onutė Zavistauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Nariai:

  • Miglė Pročkytė, auklėtojos padėjėja;
  • Lina Pilkonienė, virėja.