Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Savivalda

 

Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos – lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

 

                      Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

 

                      PirmininkėAlytė Kurauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

                      SekretorėDanguolė Valackienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

 

                      Nariai:

 • Loreta Botvičienė (ikimokyklinio ugymo auklėtoja metodininkė),
 • Alma Dabulienė (auklėtojos padėjėja),
 • Birutė Dambrauskienė (auklėtojos padėjėja),
 • Laura Andriuškevičienė (tėvų atstovė),
 • Reda Balionienė (tėvų atstovė),
 • Laima Micevičienė (auklėtojos padėjėja) ,
 • Miglė Gurevičienė (tėvų atstovė).

 

                      Lopšelio-darželio taryba:

 1. Numato švietimo įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įstaigos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką;
 2. Inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą;
 3. Prižiūri įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą;
 4. Svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus;
 5. Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
 6. Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

 

                      MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovai, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

 

                      PirmininkėRasa Naujalienė, lopšelio-darželio direktorė.

                      SekretorėRima Šalaševičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė.

 

                      Mokytojų taryba:

 1. Aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus;
 2. Analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
 3. Analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 4. Aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas;
 5. Skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą;
 6. Kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.