Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Švietimo pagalba vaikams, ypač turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, dėmesys mokyklų nelankantiems mokiniams, jų nederamo elgesio ir kitokių problemų sprendimas, galimų konfliktų prevencija ir krizių valdymas – tokia plataus spektro veikla yra sutelkta ir patikėta mokyklų Vaiko gerovės komisijoms. Švietimo ir mokslo ministras 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 patvirtino Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą. Kartu buvo panaikintos kelios darbo grupės ir komisijos, atsakingos už siauras, tarpusavyje susijusias veiklas, pavyzdžiui, prevencinį darbą mokykloje, krizių valdymą, specialųjį ugdymą.

Mokyklų vaiko gerovės komisijų paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui aplinką, pritaikyti švietimo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kt. Komisijos kompetencija – nagrinėti nesėkmingo mokymosi, mokinių nenoro ar baimės eiti į mokyklą priežastis ir imtis konkrečių veiksmų, kurie padėtų išspręsti šias problemas. Jų pareiga – analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus ir padėti mokytojams. Komisijų nariai taip pat spręs įvairias mokytojų ir vaikų santykių problemas, patars tėvams. Ištikus netikėtam ar pavojingam įvykiui mokyklose, komisijų nariai organizuos krizių valdymo priemones, apie tai teiks informaciją mokyklų bendruomenėms, atitinkamoms tarnyboms ir visuomenei. Mokyklų vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas įsigaliojo nuo jo paskelbimo dienos „Valstybės žiniose“ (2011 m. balandžio 13 d.), o specialiojo ugdymo komisijų funkcijas jos vykdo nuo 2011 m. liepos 1 d.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GIRINUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Daiva Markovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narės:

Birutė Rinkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, psichologo asistentė

Loreta Savickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Janina Smalstienė, vyresnioji logopedė

Rima Šalaševičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Jolanta Šimanskienė, vyresnioji logopedė; vyresnioji specialioji pedagogė

Aurelija Tamulionė, socialinė pedagogė

Rosita Jakaitienė, Alytaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GIRINUKAS“ PARAMOS PRIĖMIMO IR SKIRSTYMO KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Daiva Markovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narės:

Reda Balionienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė

Diana Jankauskienė, ūkio reikalų tvarkytoja

Alytė Kurauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nanga Petraškienė, raštinės administratorė

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GIRINUKAS“ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Diana Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Narės: 

Reda Balionienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė

Daiva Markovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GIRINUKAS“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Rasa Naujalienė, direktorė

Sekretorė – Alina Gidevič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Narės: 

Loreta Botvičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Daiva Rusteikienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

Loreta Savickienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Saulė Vrubliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Laima Kairienė, Alytaus miesto savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ ETIKOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Daiva Markovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narės:

Jurgita Abromavičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Daiva Turčinavičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ DARBO TARYBA

Tarybos sudėtis

Pirmininkė – Onutė Zavistauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Narės:

Rasa Jeruševičienė, masažuotoja, kineziterapeuto padėjėja

Simona Nenartavičienė, mokytojo padėjėja

Skip to content