Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Švietimo pagalba vaikams, ypač turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, dėmesys mokyklų nelankantiems mokiniams, jų nederamo elgesio ir kitokių problemų sprendimas, galimų konfliktų prevencija ir krizių valdymas – tokia plataus spektro veikla yra sutelkta ir patikėta mokyklų Vaiko gerovės komisijoms. Švietimo ir mokslo ministras 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 patvirtino Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą. Kartu buvo panaikintos kelios darbo grupės ir komisijos, atsakingos už siauras, tarpusavyje susijusias veiklas, pavyzdžiui, prevencinį darbą mokykloje, krizių valdymą, specialųjį ugdymą.

Mokyklų vaiko gerovės komisijų paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui aplinką, pritaikyti švietimo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kt. Komisijos kompetencija – nagrinėti nesėkmingo mokymosi, mokinių nenoro ar baimės eiti į mokyklą priežastis ir imtis konkrečių veiksmų, kurie padėtų išspręsti šias problemas. Jų pareiga – analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus ir padėti mokytojams. Komisijų nariai taip pat spręs įvairias mokytojų ir vaikų santykių problemas, patars tėvams. Ištikus netikėtam ar pavojingam įvykiui mokyklose, komisijų nariai organizuos krizių valdymo priemones, apie tai teiks informaciją mokyklų bendruomenėms, atitinkamoms tarnyboms ir visuomenei. Mokyklų vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas įsigaliojo nuo jo paskelbimo dienos „Valstybės žiniose“ (2011 m. balandžio 13 d.), o specialiojo ugdymo komisijų funkcijas jos vykdo nuo 2011 m. liepos 1 d.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GIRINUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkas – Daiva Markovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Narės:

Birutė Rinkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, psichologo asistentė;

Loreta Savickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Janina Smalstienė, vyresnioji logopedė;

Rima Šalaševičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Jolanta Šimanskienė, vyresnioji logopedė; specialioji pedagogė;

Aurelija Tamulionė, socialinė pedagogė;

Rosita Jakaitienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistė.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GIRINUKAS“ PARAMOS PRIĖMIMO IR SKIRSTYMO KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkas – Daiva Markovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Narės:

Reda Balionienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė; 

Diana Jankauskienė, ūkio reikalų tvarkytoja;

Alytė Kurauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nanga Petraškienė, raštinės administratorė.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GIRINUKAS“ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkas – Diana Jankauskienė, ūkio reikalų tvarkytoja;

Narės: 

Reda Balionienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė;

Daiva Markovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GIRINUKAS“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkas – Rasa Naujalienė, direktorė;

Sekretorius – Alina Gidevič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Narės: 

Loreta Botvičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Daiva Rusteikienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė;

Loreta Savickienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Saulė Vrubliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Laimutė Kairienė, Alytaus miesto savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ ETIKOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkas – Daiva Markovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Narės:

Jurgita Abromavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

Daiva Turčinavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ DARBO TARYBA

Tarybos sudėtis

Pirmininkas – Onutė Zavistauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Narės:

Rasa Jeruševičienė, masažuotoja;

Simona Nenartavičienė, mokytojo padėjėja.

Skip to content