Menu Close

Vidaus teisės aktai

Darbo apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas

Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašo pakeitimas

Psichosocialinės rizikos bei mobingo darbe prevencijos tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Darbuotojų metinis veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Darbuotoju etikos kodeksas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarka

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” ugdytinių praleistų dienų dėl ligos pateisinimo pagrindimo tvarka

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” elektroninio dienyno tvarkymo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas

Skip to content