Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Vidaus teisės aktai

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo apmokėjimo aprašo dalinis pakeitimas nuo 2021-09-01

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Darbuotojų metinis veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Darbuotoju etikos kodeksas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarka

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ vaikų tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo sistemos tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” ugdytinių praleistų dienų dėl ligos pateisinimo pagrindimo tvarka

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” elektroninio dienyno tvarkymo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos tvarkos aprašas