Menu Close

Vaiko priėmimas

 1.  Grupės komplektuojamos kasmet iki gegužės 15 d. (pagal iki einamųjų metų balandžio 30 d. pateiktus prašymus), esant  laisvų vietų grupės gali būti papildomos visus metus. Grupių komplektaciją vykdo lopšelio-darželio direktorius.
 2.  Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija), nustatytus reikalavimus.
 3.  Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų:

3.1. lopšelio grupė nuo 1,5 iki 3 metų;

3.2. darželio grupės: jaunesniojo amžiaus nuo 3 iki 4 metų, viduriniojo amžiaus  nuo 4 iki 5 metų ir  vyresniojo amžiaus nuo 5 iki 6 metų;

3.3. priešmokyklinės grupės nuo 6 (5) iki 7 metų;

               3.4. Nesudarius grupių iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų, gali būti sudaromos mišraus amžiaus grupės.

 1.  Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas tėvų (globėjų)  pageidavimu gali būti teikiamas ir anksčiau, jeigu vaiko branda tokiam ugdymui pakankama, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai.
 2.  Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir vaiko gimimo liudijimo kopiją.
 3.  Prašymai registruojami Tėvų prašymų dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį registre, kuriame priėmus vaiką fiksuojama jo prašymo priėmimo data.
 4.  Vaiko priėmimas į lopšelį-darželį įforminamas dvišale ugdymo sutartimi. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
 5.  Abu sutarties egzempliorius pasirašo lopšelio-darželio direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pasirašiusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka įstaigoje.
 6.  Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami ir išbraukiami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.
 7.  Vaikai iš  sąrašų išbraukiami direktoriaus įsakymu ir  išregistruojami iš Mokinių registro, gavus vaiko tėvų (globėjų) prašymą nutraukti ugdymo sutartį.
 8.  Vaikas iš sąrašų išbraukiamas direktoriaus įsakymu ir išregistruojami iš Mokinių registro, jei be pateisinamos priežasties vieną mėnesį nelankė ugdymo įstaigos.

 

Vaikų priėminmo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius tvarkos aprašas (1)

Prašymo forma MS Word formatu

Vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius tvarkos aprašas

 

Skip to content