Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

  • Lopšelyje-darželyje „Girinukas“ ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 3  iki 6 metų.
  • Ikimokyklinis ugdymas yra skirstomas į ankstyvąjį amžių nuo 1,5 iki 3 m. ir ikimokyklinį amžių nuo 3 m. iki 6 m.
  • Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ikimokyklinio ugdymo programą „Girinuko takeliu“.
  • Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
  • Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.
  • Ugdymo turinys įgyvendinamas visu vaiko buvimą grupėje metu: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant mokytojo organizuotoje ugdomojoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis ir t. t.
  • Ugdymo turinys ikimokykliniame amžiuje modeliuojamas pagal kompetencijas: sveikatos stiprinimo kompetencija, socialinė kompetencija, komunikavimo kompetencija, pažinimo kompetencija ir meninė kompetencija.
  • Mokesčio tvarką nustato švietimo įstaigos steigėjas – Alytaus miesto savivaldybės taryba (2020 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-64 „Dėl mokesčio už išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“). Sprendime nustatytos mokėjimo už vaikų neformalųjį ugdymą lopšelyje-darželyje lengvatos.
  • Darbo trukmę nustato švietimo įstaigos steigėjas – Alytaus miesto savivaldybės taryba. Lopšelyje-darželyje „Girinukas“ ikimokyklinių ugdymo grupių veiklos trukmė ‒ 10.30 val.  Grupių darbo laikas nuo 7.00 val. iki 17.30 val.
  • Vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio) ugdymo sutartimi.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „GIRINUKO TAKELIU“

Skip to content