Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

 • Lopšelyje-darželyje „Girinukas“ ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 3  iki 6 metų.
 • Ikimokyklinis ugdymas yra skirstomas į ankstyvąjį amžių nuo 1,5 iki 3 m. ir ikimokyklinį amžių nuo 3 m. iki 6 m.
 • Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ikimokyklinio ugdymo programą „Girinuko takeliu“.
 • Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
 • Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.
 • Ugdymo turinys įgyvendinamas visu vaiko buvimą grupėje metu: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant mokytojo organizuotoje ugdomojoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis ir t. t.
 • Ugdymo turinys ikimokykliniame amžiuje modeliuojamas pagal kompetencijas: sveikatos stiprinimo kompetencija, socialinė kompetencija, komunikavimo kompetencija, pažinimo kompetencija ir meninė kompetencija.
 • Mokesčio tvarką nustato švietimo įstaigos steigėjas – Alytaus miesto savivaldybės taryba (2020 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-64 „Dėl mokesčio už išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“). Sprendime nustatytos mokėjimo už vaikų neformalųjį ugdymą lopšelyje-darželyje lengvatos.
 • Darbo trukmę nustato švietimo įstaigos steigėjas – Alytaus miesto savivaldybės taryba. Lopšelyje-darželyje „Girinukas“ ikimokyklinių ugdymo grupių veiklos trukmė ‒ 10.30 val.  Grupių darbo laikas nuo 7.00 val. iki 17.30 val.
 • Lopšelyje-darželyje veikia ikimokyklinio ugdymo budinti grupė, kuri dirba per dieną 1 val. ilgiau (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T-219 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų darbo trukmės nustatymo“). Budinčios grupės darbo laikas nuo 17.30 val. iki 18.30 val.
 • Vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio) ugdymo sutartimi.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „GIRINUKO TAKELIU“

Skip to content