Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

  • Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.
  • Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Tėvų pageidavimu ir psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, sprendimus dėl tolesnio vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą priima tėvai (globėjai). Psichologui įvertinus vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtą programą nėra teikiamas.
  • Priimant vaiką į priešmokyklinę grupę tėvai (globėjai) ir ugdymo įstaiga pasirašo ugdymo sutartį, kurioje nurodoma, pagal kokią programą vaikas ugdysis, programos vykdymo pradžia ir pabaiga bei kita šeimai ir ugdymo įstaigai svarbi informacija.
  • Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.
  • Ugdymo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 31 d.
  • Minimali programos įgyvendinimo trukmė – 640 valandų.
  • Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo mokytojas.
  • Priešmokyklinio ugdymo modelį tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba. Alytaus lopšelyje-darželyje „Girinukas“ patvirtintas priešmokyklinio ugdymo modelis – 10.30 val. per dieną.
  • Pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo mokytojas ir logopedas.
  • Valstybės lėšomis, pagal mokinio krepšelio metodiką, yra finansuojamos 4 ugdymo valandos per dieną (arba 20 valandų per savaitę) už vaiko ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Kitą dalį (16 val. per savaitę) finansuoja Alytaus miesto savivaldybė. Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, skiriamas 35 proc. didesnis krepšelis.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Skip to content