Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Savivalda

Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos – lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.
 
 
LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.
 
Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:
 
Pirmininkė – Alytė Kurauskienė, vyresnioji auklėtoja.
Sekretorė – Danguolė Valackienė, vyresnioji auklėtoja.
Nariai:
 • Alma Dabulienė (auklėtojos padėjėja),
 • Loreta Botvičienė (vyresnioji auklėtoja),
 • Danguolė Valackienė (vyresnioji auklėtoja),
 • Aldona Cholevinskaitė (auklėtojos padėjėja),
 • Agnė Jakubauskienė (tėvų atstovė),
 • Jurgita Lukoševičienė (tėvų atstovė).
 
   Lopšelio-darželio taryba:
 1. Numato švietimo įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įstaigos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką.
 2. Inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą.
 3. Prižiūri įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą.
 4. Svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus.
 5. Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius.
 6. Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
 
 
 
MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.
 
    Pirmininkė – Rasa Naujalienė, direktorė.
    Sekretorė – Rima Šalaševičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
   
 
   Mokytojų taryba:
 1. Aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus;
 2. Analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
 3. Analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 4. Aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas;
 5. Skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą;
 6. Kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.