Menu Close

Savivalda

 

Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos – lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

    Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

    PirmininkasAlytė Kurauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

    SekretoriusInga Germanavičienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

 • Loreta Botvičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Alma Dabulienė, mokytojo padėjėja;
 • Birutė Dambrauskienė, mokytojo padėjėja;
 • Reda Balionienė, tėvų atstovė;
 • Miglė Gurevičienė, tėvų atstovė.

    Lopšelio-darželio taryba:

 1. Numato švietimo įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įstaigos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką;
 2. Inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą;
 3. Prižiūri įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą;
 4. Svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus;
 5. Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
 6. Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

 

  MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovai, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

    PirmininkasRasa Naujalienė, lopšelio-darželio direktorė.

    SekretoriusRima Šalaševičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

    Mokytojų taryba:

 1. Aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus;
 2. Analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
 3. Analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 4. Aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas;
 5. Skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą;
 6. Kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.

Skip to content