Menu Close

Savivalda

 

Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos – lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

    Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

    PirmininkėAlytė Kurauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    SekretorėInga Germanavičienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Narės:

 • Loreta Botvičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Alma Dabulienė, mokytojo padėjėja
 • Birutė Dambrauskienė, mokytojo padėjėja
 • Reda Balionienė, tėvų atstovė
 • Miglė Gurevičienė, tėvų atstovė

    Lopšelio-darželio taryba:

 1. Numato švietimo įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įstaigos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką.
 2. Inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą.
 3. Prižiūri įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą.
 4. Svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus.
 5. Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius.
 6. Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

 

  MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovai, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

    Pirmininkė Rasa Naujalienė, lopšelio-darželio direktorė

    SekretorėRima Šalaševičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

    Mokytojų taryba:

 1. Aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus.
 2. Analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus.
 3. Analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą.
 4. Aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas.
 5. Skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.
 6. Kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.

Skip to content