Menu Close

Savivalda

 

Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos – lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

 

    Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

 

    PirmininkėAlytė Kurauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

    SekretorėIngrida Urbaitė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

    Nariai:

 • Loreta Botvičienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė), 
 • Alma Dabulienė (mokytojos padėjėja),
 • Birutė Dambrauskienė (mokytojoss padėjėja),
 • Andrius Radvilavičius (tėvų atstovas),
 • Reda Balionienė (tėvų atstovė),
 •  Laima Micevičienė (mokytojos padėjėja) ,
 • Miglė Gurevičienė (tėvų atstovė).

 

    Lopšelio-darželio taryba:

 1. Numato švietimo įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įstaigos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką; 
 1. Inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą; 
 1. Prižiūri įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą; 
 1. Svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus; 
 1.   Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius; 
 1.   Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

 

  MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovai, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

 

    PirmininkėRasa Naujalienė, lopšelio-darželio direktorė.

    SekretorėRima Šalaševičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

    

    Mokytojų taryba:

 1. Aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus; 
 1. Analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus; 
 1. Analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą; 
 1. Aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas; 
 1. Skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą; 
 1.   Kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.

Skip to content