Menu Close

Tradicijos

 TRADICIJOS

Alytaus 25 lopšelis-darželis įsteigtas 1991-05-30.

1991 m. liepos 1 d. pradėjo veikti pirmosios dvi grupės, turinčios 25 vaikus. Po metų baseine pradėjo maudytis įstaigos ugdytiniai. Dažniau sergantiems vaikams buvo atidarytas fizioterapijos kabinetas, kuriame dirbo specialistai. Nuo 1992 m. lopšelyje-darželyje vaikai buvo ugdomi 11-oje grupių.

1997 m. įstaiga pavadinta lopšeliu-darželiu ,,Girinukas”, vadovaujantis Alytaus miesto tarybos 1996 m. gruodžio 19 d. sprendimu „Dėl lopšelių-darželių pavadinimų keitimo“.

Lopšelis-darželis ,,Girinukas”  nuo 2000 metų gegužės 18 d. buvo įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų projektą ,,Sveika mokykla”, vėliau pervardintą į ikimokyklinių įstaigų asociaciją „Sveikatos želmenėliai“. Įstaigos pedagogai parengė sveikatingumo programą. Vėliau sukurta tęstinė sveikatingumo ugdymo programa „Auk, judėk ir tobulėk“. Įsijungus į šį judėjimą, darželis pradėjo ugdyti sveikos gyvensenos poreikius, psichologinį saugumą, atsakomybės jausmą. Darželyje organizuojamas įvairus sveikatos ugdymo procesas – tai sveikatos valandėlės, ryto mankšta, kūno kultūra sporto salėje ir lauke, sportinės pramogos, sporto šventės, sveikatos dienos, individualus darbas su vaikais sporto salėje bei pratybos baseine.

Lopšelio-darželio „Girinukas“ bendruomenė sėkmingai dalyvauja socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“, „Kimochis“ prevenciniame respublikiniame projekte „Žaidimai moko“, projekte „Sveikatiada“, „Olimpinė karta“, respublikinės kūno kultūros pedagogų asociacijos RIUKKPA (respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija) veikloje.

Įstaigos etosas ir vertybės:

  • Veikia baseinas.
  • Vaikams atliekamas masažas ir kineziterapija.
  • Veikia druskų kambarys.
  • Vyksta kultūriniai, sportiniai projektai su socialiniais partneriais.
  • Įstaigoje vaikams sudaromos sąlygos papildomai dainuoti ir muzikuoti dainavimo būrelyje.
  • Ugdymo procesas vyksta saugioje ir sveikoje aplinkoje. Įstaigos lauko aplinka dėkinga vaikų žaidimams, stebėjimams, tyrinėjimams, poilsiui.
  • Lopšelis – darželis turi savitas tradicijas, priimtinas visai bendruomenei.

Bendruomenės tradicijos: minima Tarptautinė mokytojų diena, sveikinami įstaigos darbuotojai jubiliejinio gimtadienio proga, rengiamos parodos, išvykos, organizuojamos atsisveikinimo su darželiu šventės.

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“  telkia  įstaigos bendruomenės pastangas švietimo pokyčiams, atitinkantiems šiuolaikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) sampratą, užtikrina tėvų ir vaikų lūkesčius.

Gera vaiko sveikata ir savijauta yra sėkmingo ugdymo sąlyga.

 

Skip to content